Danubius University

 

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС

науково-педагогічне стажування

«ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РАМОК

(ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ ДАНУБІУС)»

(26–28 квітня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка)

 

Інформація про захід

Організатором науково-педагогічного стажування на тему «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» є Університет Данубіус. Стажування проводиться згідно з ліцензією університету у сфері післядипломної освіти.

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування в Університеті Данубіус:

 • Rektor Vysoká škola Danubius Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
 • Martina Řeřichová, PhD;
 • Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD.

У стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку університету в цілому й факультету зокрема через офіційний інформаційний портал університету; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей, а також навчально-методичними матеріалами; отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування з печаткою та підписом ректора університету.

Навчальне навантаження стажування становить 4 кредити (120 годин) і розподіляється таким чином:

 • ознайомлення з діяльністю Університету Данубіус через офіційний інформаційний портал університету – 12 годин;
 • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;
 • індивідуальна робота – 72 години.

Тематика тез науково-методичних доповідей:

 • система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • порівняльний аналіз словацької й української вищої філологічної освіти;
 • організація навчального процесу в європейських університетах;
 • формування сучасного глобального світогляду фахівця-філолога;
 • здійснення практичного й доцільного реформування освіти та професійної підготовки філологів на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень сучасної науки та європейського досвіду;
 • напрями розвитку філологічної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір;
 • виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної підготовки фахівців-філологів у країнах Європейського Союзу;
 • теоретичне виведення та емпіричне ідентифікування тенденцій розвитку філологічної освіти в Європейському Союзі;
 • характеристика комплексу соціально-педагогічних чинників розвитку філологічної освіти в їх зв’язку з еволюцією ролі, професійних функцій;
 • особливості організації професійної підготовки фахівців-філологів у Словацькій Республіці в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС;
 • розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду філологічної освіти ЄС в Україні.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

 

 

Контактний представник в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво зі словацькою стороною) – Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 25 квітня 2017 року (включно) надіслати: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу filology@danubius-uni.sk

(Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки)

 

Мови тез науково-методичних доповідей: українська, російська, словацька, англійська.

Вимоги до тез науково-методичних доповідей:

 • обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
 • послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст;
 • назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад:
  Мельник Л.А._тези);
 • використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

 

 

Зразок оформлення тез доповідей

 

Мельник Л. А.,

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету

м. Одеса, Україна

 

ТЕМА ДОПОВІДІ

 

Текст

 

Література:

 1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 100 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. Увага: проходження науково-педагогічного стажування без підготовки й опублікування науково-методичної доповіді (тез) неможливі.
 3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 19 травня 2017 року.

 

УВАГА: у разі невиконання програми стажування сертифікат не видається.

 

 

 

Зразок оформлення заявки

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  
Посада, місце роботи  
Науковий ступінь, учене звання  
Контактний телефон  
E-mail  
Номер та назва секції  
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів і сертифіката (обов’язково у наступному порядку: ПІБ одержувача, вулиця, будинок, квартира, місто (село), район, область, поштовий індекс)  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Збір матеріалів і представник організаційного комітету в Україні:

Ужгородський національний університет

88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Електронна адреса: filology@danubius-uni.sk

Сайт університету: www.vsdanubius.sk

Телефон: +38 095 43 202 53